Lista documentelor necesare pentru avizarea reprezentanţilor legali ai operatorilor economici în vederea obţinerii licenţei de organizare a jocurilor de noroc

În conformitate cu prevederile art. 15 alin.1, lit a) punctul (ii) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 77/26.06.2009 si ale alin. 4) din anexa 2 la Hotărârea de Guvern nr. 870/29.07.2009, operatorii economici care solicită acordarea licenţei de organizare a jocurilor de noroc au obligaţia de a face dovada existenţei avizului organelor de poliţie pentru toţi reprezentanţii săi legali.

Pentru obţinerea acestui avizului necesar reprezentanţilor legali ai operatorilor economici în vederea obţinerii licenţei de organizare a jocurilor de noroc aceştia trebuie să depună la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau după caz din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean pe raza căruia are sediul social agentul economic ce solicită avizul următoarele documente:

1. Cerere de avizare, semnată de reprezentantul legal al societăţii, care să conţină numele societăţii, date despre sediul social, puncte de lucru, obiect principal de activitate, capital social şi tipul de joc de noroc organizat;

2. Tabel nominal cu toţi reprezentanţii legali pentru care se solicita avizul, care să conţină datele de identitate ale acestora (nume, prenume, data şi locul naşterii, prenumele părinţilor, CNP-ul, domiciliul sau reşedinţa) şi calitatea avută în societate;

3. Actul constitutiv al societăţii sau orice alt document (procură, împuternicire, etc) din care să rezulte că solicitantul are calitatea de reprezentant legal al societăţii;

4. Pentru fiecare reprezentant legal al societăţii pentru care se solicită avizarea:

4.1. Declaraţia pe proprie răspundere completata olograf conform modelului anexat de fiecare reprezentant legal al societăţii pentru care se solicită avizarea;

4.2. Copie certificată după actul de identitate;

4.3. Copie după cazierul judiciar valabil potrivit art. 21 alin. 2 din Legea nr.290/2004.

Pentru persoanele străine este necesar cazierul judiciar din ţara de origine tradus şi autentificat precum şi o copie certificată a permisului de muncă eliberat în condiţiile legii;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *